Blog yang Berisi Kumpulan Puisi Pantun dan Humor Terbaru

KUMPULAN PUISI MADURA

Puisi Madura - Madura sebagai kota yang penuh kebudayaan tentunya memiliki sebuah kebudayaan yang khas, karena selain terkenal dengan tradisi Karapan Sapi, Sapi Sonok, dan lain-lain, Madura juga banyak mengkisahkan perlawanan heroik seorang Madura yang gagah berani , siapa lagi kalau bukan Pak Sakera, dengan cluritnya yang tajam beliau menghajar para penjajah dan tanpa sedikitpun rasa takut mati demi membela Pertiwi.

Nah , itulah sedikit tentang Madura, jikalau ada Puisi Jawa, dan Puisi Betawi, maka Madura juga tidak mau kalah, dan berikut adalah Kumpulan Puisi Madura :

E ADHA’NA KACA
Tang mata ta’bisa akedep
akantha badha beddhi se nongka
maleddu’ tamba’na aeng mata
pellessa terbas ka dhalem ate
ta’ elang maske ekambang
ka aeng pangalaman ba’-lamba’na
naleka etenggu e kaca
e te-poteyanna mata
badha songay dhara ban tompo’anna tolang
e pengirra ajarjar mayyit se gi’ ta’ sempat e bendhem
tape e leng-cellengnganna
badha apoyya Ke Moko
ngobur kalamon elek-colek gan ne’-sakone’
ta’ mate sampe’ sateya
maske la eangguy nera’e parjalanan
antara Pamekkasan Kangeyan
Beddhi e dhalem mata
ta’ kera bisa etemmo
kajaba ajam adina korongga
ngabber noro’ onggana okossa dupa

ECAPO’ LEMPE’ ALES
Koduna sengko’ ta’ nangese nang-konang se buru
e langnge’ ajuta’an bintang etabur soro pele
sabab sala settongnga badha se pantes ka sengko’
bila endha’ sabbar
bulan pornama raja sakejja’aggi’ bakal moncar
dhari temor
Agantena seyang pas daddi malem
banne aobana tera’ daddi gu-onggu calemot
tape e dhalem tabu’na malem
badha tanang se pajat ejuluwagi
badha sagara se tadha’ penggir serengnga
badha kebbun anggur se lebba’ buwana
sapa se ngakan ka buwana
bakal mabu’ ban taobbar badanna
ka apoy papanggin
bakal tao manessa aba’ atemmo kakasena
Kalamon mekker gu-onggu ka sake’na elempe’ ales
e dhissa’ badha rassa
se ta’kera mare kalamon etoles ngangguy mangsen
bakal aoba daddi nyaman
kalamon pas elempeddagi ka du-padduna bengko

MATORON NYEYOR
Ding la dhapa’ ka patowa’anna nyeyor
tang taretan padha asaor mano’
naleka sengko’ abala
ja’ nyeyor geddhing e taneyan epatorona
maske ta’ ekoca’agi
dhari basana mata tang ale’ kabbi
padha terro ka kakanan
Andha epanyandhar ka bungkana nyeyor
sala ollena ngenjam gi’ katon rentek
tape bila tangabas ka buwana se katon kerreng
rassa kabater agante pangaterro se raja
Naleka dhapa’ ka attas
buwa se katon celleng dhari baba
coma galunthongan se la mare elobange ebbu’
daksakala andha se ekatengga’i karethe’an
duli sengko’ entar ngolok tang embu’ ka dhapor
e babana nyeyor soro berri’ kasor se kandel


T A H A J J U T
Bume ebundu’ ngangguy seppe ban pettengnga malem
ta’ daddi alangan kaangguy mokka’ kalambina
karana dhalem abangkangnga
nakso ongga ka cethak
sengko’ terro buwana dhari atellagga
kalaban bannya’ mata
dhalem kandhunganna bakal rembi’ babaji’ se gi’ ngacernang
malathe agulu’ dhari mata
kalamon eseba’ aesse kowe lapes
tape dhalem kameskenan
cethak edhalay e tana
rata sampe’ tadha’ bates se paleng maba
ta’ pantes eatorragi ka Ba’na
karana barang se eatorragi tadha’ gunana
coma kata’bisa’an mokka’ kanceng
terro ebukka’agiya


      ngabber noro’ onggana okossa dupa

E PALABBUWAN
Kapal se ekabarragi mowa’ dhara
ta’ bisa duli alabbu
karana kapal maju satendak
palabbuwan nyorot satendak
lebbi dhari sapolo taon se kadhuwa aruddhat
noro’ gumbagga omba’ kene’ se ta’busen nabbu terbang
daga ngambang pellona jaragan
mekkere oreng se ngantos e tangga’
ta’ laten
karana e roma sake’ la-balana
bakal aberseyan leng-cellengnga atena
ebukka’a essena tabu’na
ma’ olle bisa noro’ patona oreng
sabagiyan badha se abanto ngerem sampan pologan
tape dhu sarapa’a kowadda
kalamon ebandhingngagi moso kapal
padha kabater
tako’ sangona para pondhu padha tadha’
karana balanja se biyasa etarema
sateya gi’ ta’ gajiyan

Sumber : Lontar Madura

KUMPULAN PUISI MADURA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani