Blog yang Berisi Kumpulan Puisi Pantun dan Humor Terbaru

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa

Puisi Bahasa Jawa -  Kesenian daerah yang tersebar diseluruh Indonesia melengkapi keaneragaman budaya Tanah Air, dari berbagai macam Suku Bangsa terdapat Suku Jawa yang merupakan bagian terpenting dalam NKRI, oleh karena itu setiap daerah pasti memiliki kesenian dan ciri khas tersendiri, diantaranya adalah dengan berpuisi, sebelumnya saya sudah tuliskan Kumpulan Pantun Jawa Lucu, sekarang tinggal Kumpulan Puisi Bahasa Jawa :

PETENGING WENGI
maymintaraga 19 april 2009
Sumribit angin ngelus langit sore
Manuk sriti bali ing pucuking cemara
Gganti tekaning wengi sing nyenyet
Gawang-gawang katon pasuryanmu

Gawe tambah kekesing angin sore
Tumlawung rasa kang ngulandara
Wengi bakal tumeka maneh
Bareng karo wewayanganmu
Kang bakal ngebaki impen petenging wengi

Lumaku turut petenging lurung
Bakal gawang-gawang campur mega-mega
Apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?


NALIKA SEPI ....
Pasuryanmu sing bening
Tumiba ing banyu mili turut pletheking surya
Saya suwe tansaya adoh
Ninggalake sepi

Tan ana sabawa gumrisiking alang alang
Aku mung bisa nyawang
Pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali
Nganti datan katon kasaput pedut


UDAN WAYAH SORE
maymintaraga 02 mei 2009
Udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
Ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
Dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

Sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
Lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
Tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
Tak kanthi lakumu tumeka ngendi

Mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
Marakake gawe kekesing ati
Manuk kepodang wus mabur mangulon
Nanging tetep tak tunggu tekamu


NYAWANG PUCUKING GUNUNG SUMBING
maymintaraga 19 april 2009
Sawah lan pategalan bawera
Lumaku saktengahing kunang-kunang
Kumelip nggawa wisik saka pucuking gunung sumbing
Tak goleki ngendi panggonanmu

Bapa biyung kang wus tumeka ing kasedan jati
Anakmu isih nyawang pucuking gunung sumbing
Ana ing saktengahing sawah pategalan sing dadi pangeling

O, bapa lan biyung...
Saiki panggonanmu ing pangayunaning pangeran
Isih bisa nyawang ana ing panggonan iki
Sawangen anakmu


PEPADANG BAKAL TUMEKA
Jakarta wanci adven minggu kaping kalih warsa 2009
Angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
Mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
Bumi kang kapidak kebak sinengker
Anggawa ganda bacin
Manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
Peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

Wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
Pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
Kanggo kita sami jalma manungsa
Kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
Amadhangi sakendhenging jagat raya
Mara gage kita sami tumenga ing angkasa
Mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
Kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
Mangestu nampi pepadhang .....


KEKUDANGANKU
maymintaraga 19 april 2009
O, ngger sang ponang jabang bayi
Bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
Sira wus lahir kanthi slamet
Nyawang gumelaring jagat raya

Yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
Kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
Yen sira mesem tak kudang tak liling

O, ngger sang ponang jabang bayi
Tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe


Source : http://kanjengpanseria.blogspot.com

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani