Blog yang Berisi Kumpulan Puisi Pantun dan Humor Terbaru

KUMPULAN PANTUN NASEHAT MADURA

Kumpulan Pantun Nasehat Madura -  Pantun nasehat ini adalah salah satu jenis pantun Madura yang paling populer, setelah sebelumnya saya tuliskan pantun humor madura kini saya akan menuliskan Pantun Madura namun berjenis Nasehat, yang mana pantun ini ditujukan kepada segenap orang yang ingin mendapatkan nasehat dan kebaikan dengan cara seni, yaitu pantun yang diselipkan nasehat didalamnya :


Bâḍâ oḍâng nongko’ ka labâng
Bâḍâ olar ngakan pejji
Pabhâjheng dhika nyaré obâng
Lamon kellar ongghâ hajji

Ajhâr élmo dhunnya
Ka’ḍinto sangona oḍi’
Dhineng élmo aghâma
Ménangka sangona paghi’

Kana’ rowa ajhuwâl korran
Pas tatemmo bân réng ajhâmo
Bâ’na kabbhi ta’ ollé apacaran
Lebbi bhâghus nyaré élmo

Sapa rowa anḍi’ tarnya’
Mano’ poter bulu poténa
Sapa rowa anḍi’ ana’
Sala pénter bhâghus aténa

Témon panḍâ’ lebbhâ’ buwâna
Mellé sikat ajjhâ’ palaén
Lamon dhika bânnya’ dhunnyana
Ngéreng azakat ḍâ’ pakér méskén

Dâ’ ca-kanca laké’ bân biné’
Jhâ’ tokaran bân mosowan
Sabâb dhika tao dhibi’
Tokar néka lakona sétan

Nyaré jhâmo ka Bhan Aghung
Sé bâḍâ coma bâluntas
Nyaré élmo jhâ’ ghung-nangghung
Sampé’ ḍâ’ universitas

Aména’a ḍâunna nyéyor
Aosengngan melléa obhât
Sanajjân ghi’ lanjhâng omor
Jhâ’ sen-bhusen dhika atobhât

Malarat oréng aghâbây labâng
Mellé katombhâr campor nangka
Mon asolat jhâ’ bâng-tobâng
Ma’lé ta’ éobbhâr neng é naraka

Séréna séré konéng
Roko’ opet atolés méra
Serréna bulâ ta’ onéng
Sala lopot nyo’on sapora

Kalau ada lagi tolong ditambahkan sendiri ya :) nyatoreh apantun Tretan :)

KUMPULAN PANTUN NASEHAT MADURA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani