Blog yang Berisi Kumpulan Puisi Pantun dan Humor Terbaru

Kumpulan Pantun Madura Lucu-Lucu

Pantun Madura - Memang Lucu-lucu kalau lagi ndengerin orang Madura berpantun ria, dan ini menandakan bahwa Orang Madura memiliki kebudayaan yang juga tidak kalah dengan daerah lainnya, jadi kita juga harus mempelajarinya demi memperkaya khasanah budaya Tanah Air, berikut Kumpulan Pantun Madura Lucu-Lucu :
Oréng raddhin bânnya’ sé anḍi’
Sossana dhâddhi réng jhubâ’
Ta’ nyaman mon bânni olléna dhibi’
Kaḍung stres ngakan dhâbâ’
Jhâ’ melléyan jhuko’ bâis
Jhuko’ bâis bânnya’ tolangnga
Jhâ’ akanca’an oréng bhengngis
Amé’ écapo’ cakar mowana
Jhâ’ mogherrân bhungkana gheḍḍhâng
Kan gheḍḍhâng bânnya’ ghettana
Jhâ’ néserran ka oréng gânṭeng
Réng gânṭeng bânnya’ binéna
Sé ro’om bâuna nangka
Sé nyaman ma’ ro’om dhurin
Sapa né’ nyamana dhika
Ajhâlân meltas manjhâlin
Ka Rangpénang mellé nangka
Ka terminal terros ka jhâba
Rassa posang kennal bân dhika
Ghi’ bhuru kennal ékaghila
Jhâ’ ména’an pénang towa
Pénang ngoḍâ katalowan
Jhâ’ andhina’ân biné towa
Biné sé ngoḍâ ta’ karowan
Pak mudhin nyaré jhâmo
Ḍâri Mekkasan ka Juanda
Jhâ’ bong-masombong anḍi’ élmo
Ésoro nyaré céeék teppa’ ka janḍa
 Ampon sepanekah gih, manabih bedeh tambheagih , baca juga Kumpulan Pantun Madura.

Kumpulan Pantun Madura Lucu-Lucu Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani